دکتر پورقریب در سخنانی از حمایت های بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری و دفتر دانش آموختگان برای خرید تعدادی فرش برای خوابگاه های دانشجویی تشکر کرد و خواستار همکاری این دفتر با معاونت دانشجویی شد.

در این جلسه که 3 خرداد 1400 در سالن شورای دفتر ارتباط با دانش آموختگان برگزار شد، دکتر پورقریب معاون […]

به منظور تداوم همکاری های مشترک بین دفتر ارتباط با دانش آموختگان، شبکه جهانی یوسرن و بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادی، تفاهم نامه همکاری بین روسای این سه مرکز به امضا رسید.

باتوجه به سابقه ي موفق همكاري سه نهاد دفتر ارتباط با دانش آموختگان، بنیاد علمی فرهنگی استاد دکتر بهادری و […]