به منظور تداوم همکاری های مشترک بین دفتر ارتباط با دانش آموختگان، شبکه جهانی یوسرن و بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادی، تفاهم نامه همکاری بین روسای این سه مرکز به امضا رسید.

باتوجه به سابقه ي موفق همكاري سه نهاد دفتر ارتباط با دانش آموختگان، بنیاد علمی فرهنگی استاد دکتر بهادری و […]