همزمان با تاسیس شعبه دفتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در قزوین اولین سمینار تعهد حرفه ای و تقدیر از الگوهای تعهد حرفه ای این استان نیز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباط با دانش آموختگان، همزمان با تاسیس شعبه استانی دفتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی […]