مراسم تکریم از اساتید پیشکسوت دانشگاه یکم شهریور همزمان با روز پزشک