یادی از دکتر محمدحسن باستان حق به قلم دکتر محمدرضا پورمند

دکتر محمدرضا پورمند در یادداشت کوتاهی یاد دکتر باستان حق را گرامی داشت.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، دکتر محمدرضا پورمند مدیر دپارتمان پاتوبیولوژی

و مسئول دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده بهداشت در یادداشت کوتاهی یاد دکتر محمدحسن باستان حق رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی را گرامی داشت.

 

“روزی و روزگاری گذشت”

گویی همین دیروز بود. عازم انگلستان بودم و برای خداحافظی قراری در مطبش گذاشته بودم، همسرم یعنی دانشجوی سابقش هم همراهم بود. مطب غلغله بود، وارد که شدیم به اتاق معاینه راهنمایی شدیم. در کمال ناباوری همسرم را که دست بر قضا باردار هم بود معاینه ای کرد و با تبسمی گفت چه حاجت به آزمایش؟ حتما با آن‌ کادویی که دستمان دید، خود را ملزم می دید که باید خدمتی هم ارائه دهد. دکتر باستان حق اصولا این تیپی بود. چهره ای به تمام معنی اخلاقی! در خیابان طالقانی از اتاق رئیس هر از چندی سرش را بیرون می آورد و از منتظران ملاقاتش عذرخواهی می کرد که این یعنی، نفر قبلی رها نمی کند. اینگونه نمی گذاشت دینی به گردنش بماند. کفر است وگرنه می گفتم که انصاف نبود که در ۵۹ سالگی او را از دانشگاه بگیرند. خدایش بیامرزد. یادم نمی رود که برای آزمونی که آن سال در دانشگاه تهران برگزار می شد. صابون دستشویی ها را هم وارسی می کرد که خدایی ناکرده ایرادی به دانشگاه از این بابت هم وارد نشود. تمام گوشه و کنار دانشگاه و قوانین و ضوابط را می دانست که محال بود درخواستی از وی شود و با اشرافی که داشت راه حلی ندهد. روزی و روزگاری گذشت اما در بیمارستان شریعتی اتاقی برایش نداشتیم تا دمی بیاساید. اما مگر او آسایشی برای خود متصور بود، ایام اینگونه گذشت که بگذرد و دلتنگی ها ماندند که بمانند. روحش شاد

 

دکتر محمدرضا پورمند