گزارش تصویری از ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت با همگاری بنیاد علمی فرهنگی استاد مسلم بهادری