کلیپ مراسم تشییع شادروان استاد دکتر مسلم بهادری

https://alumni.tums.ac.ir/Zvoeo