هشتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی