نشست سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان با معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی