میزگرد سایه سار اندیشه های استاد بهادری در تاریخ 13 اردیبهشت در سالن حکیم دانشگاه برگزار می شود

به مناسبت روز استاد، میزگرد سایه سار اندیشه های استاد بهادری، رئیس فقید دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه برگزار می شود.

 این مراسم به مناسبت روز استاد چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 از ساعت 10 الی 12 در سالن حکیم سازمان مرکزی دانشگاه برگزار می شود.