مراسم یاد بود استاد ملسم بهادری در بهشت زهرا بر گزار شد

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی