مراسم یاد بود استاد دکتر مسلم بهادری درمسجد دانشگاه برگزار شد