مراسم یاد بود استاد دکتر مسلم بهادری درمسجد دانشگاه برگزار شد

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی