مراسم تشییع استاد دکتر مسلم بهادری دربیمارستان امام خمینی برگزار شد

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی