مراسم تشییع استاد دکتر مسلم بهادری دربیمارستان امام خمینی برگزار شد