مراسم تجلیل ازخیرین اموخبگاه معاونت دانشجویی برگزارشد