ششمین سمینار تعهد حرفه ای در نظام سلامت همراه با تقدیر از برگزیدگان بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری برگزار می شود