دیدار نوروزی خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران درموزه ملی تاریخ علوم پزشکی