دیدار سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان با نمایندگان سازمان مردم نهاد جامعه یاوری فرهنگی

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی