دیدار دکتر قاسمی ودکترصداقت با استاد مسلم بهادری برگزارشد

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی