دیدار دکتر قاسمی ودکترصداقت با استاد مسلم بهادری برگزارشد