دیدار دکتر رستمیان و دکترشکوری با استاد دکتر مسلم بهادری برگزارشد

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی