دیدار دکتر بیگ محمدی ریئس دانشکده پزشکی واستادپیشکسوت دکتردوستی با استاد بهادری

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی