دیدار دکتر بیگ محمدی ریئس دانشکده پزشکی واستادپیشکسوت دکتردوستی با استاد بهادری