دیداردکترخواجوی ودکترنقب زاده با استاد مسلم بهادری

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی