دیداردکترخواجوی ودکترنقب زاده با استاد مسلم بهادری