دومین روز ازپنجمین سمینار مجازی تعهد حرفه ای در خدمات سلامت