جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی