جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران