تقدیر از پنج استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران26 بهمن1396