تقدیر از پنج استاد الگوی تعهد حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران 26 بهمن 1396

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی