تقدیر از برگزیدگان پنجمین جشنواره بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری درسمینار تعهد حفه ای درخدمات سلامت