اهدای مبلع127ملیون تومان دکتر علیزاده به بنیاد استاد بهادری

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی