اختتامیه پنجمین سمینار مجازی تعهد حرفه در خدمامت سلامت

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی